Disclaimer Labo Rigo, dochter labo van Sonic Healthcare Benelux


1. Algemene voorwaarden van toepassing op de websites

1.1 Algemeen

Onderstaande teksten zijn van toepassing op onze websites vallende onder Sonic Healthcare Benelux hier genoemd 'het laboratorium'.

De groep Sonic Healthcare Benelux omvat volgende vennootschappen:
• Algemeen Medisch Laboratorium, A.M.L. (Antwerpen) - www.aml-lab.be
• Medvet bvba - www.medvet.be
• Medisch Labo D. Van Waes - D. Declerck (Brugge) - www.labovanwaes.com
• Klinisch Labo Rigo (Genk) - www.laborigo.be
• Labo Lokeren (Lokeren) - www.labolokeren.be
• Labo Woestyn (Moeskroen) - geen website beschikbaar
• Activiteitencentrum AML Brussels (Brussel) - www.aml-lab.be/brussels
• Activiteitencentrum Labo D. Declerck (Ardooie) - www.laboardooie.be

1.2 Intellectuele eigendomsrechten

Door de toegang tot en het gebruik van één van onze websites verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

De inhoud van onze sites, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sonic Healthcare Benelux.

1.3 Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Het laboratorium levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal men de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Het laboratorium kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via onze sites ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds de beheerder van de site contacteren. De inhoud van onze sites (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het laboratorium geeft geen garanties voor de goede werking van onze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van onze websites. Het laboratorium kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het laboratorium verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

1.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website wordt beheerst door het Belgische recht en de Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig dispuut dat zou ontstaan in verband met deze websites.

1.5 Privacybeleid

Het laboratorium verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht privacy@aml-lab.be.

Verwerkingsdoeleinden
Het laboratorium verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van; 1) toestemming, 2) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, 3) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, 4) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Sonic Healthcare Benelux groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met het laboratorium verbonden zijn of met enige andere partner van het laboratorium. Het laboratorium garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@laborigo.be

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

1.6 Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan onze sites kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor: 'First party cookies' zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 'Third Party cookies' zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden. Bijvoorbeeld cookies van Google Analytics of Facebook. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven - dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.) U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze websites, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

1.7 Google Analytics

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de websites te helpen analyseren hoe gebruikers de sites gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de websites (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze websites kunt benutten. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Alle verdere informatie i.v.m. cookies gebruikt door Google Analytics kan u hier terugvinden.


2. Algemene voorwaarden van toepassing op het laboratorium

2.1 Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties van het medisch laboratorium, waarvan het adres van de maatschappelijke zetel vermeld is op voorzijde, en waarnaar hieronder steeds wordt verwezen als het 'het laboratorium'. Afwijkingen van, uitzonderingen op en toevoegingen aan deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk door het laboratorium werden geaccepteerd.

2.2 Accreditatie
Een aantal van onze laboratoria zijn geaccrediteerd voor een groot aantal analyses. Een gedetailleerde lijst van analyses die onder externe accreditatie vallen, is op het laboratorium beschikbaar. Het Kwaliteitssysteem omvat de pré- en postanalytische fase en de analytische fase zelf.

2.3 Aanbiedingen
Aanbiedingen en prijsopgaven zijn altijd vrijblijvend en slechts geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.4 Aanvragen
Aanvragen voor analyses dienen te worden verstrekt met een specifiek aanvraagformulier van het laboratorium (op papier en/of digitaal) of op een andere schriftelijke en duidelijke wijze. Het laboratorium accepteert mondelinge aanvullingen op bestaande aanvragen en legt dit schriftelijk vast. Het laboratorium heeft de bevoegdheid een aanvraag niet te aanvaarden en verplicht zich in dat geval de opdrachtgever onmiddellijk te verwittigen.

2.5 Aansprakelijkheid
Het laboratorium verplicht zich de werkzaamheden volgens de algemeen aanbevolen klinische standaarden uit te voeren, doch staat niet in voor het bereiken van enig resultaat. De weergegeven analyseresultaten dienen steeds nauwkeurig te worden geïnterpreteerd met de nodige medische deskundigheid van de aanvrager of een andere hiertoe aangezochte medische expert. In geval van twijfel over de analyseresultaten dient in eerste instantie het laboratorium hierover te worden gecontacteerd voor nadere toelichting. Iedere aansprakelijkheid van het laboratorium voor door de opdrachtgever of derden geleden schade, van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van aantoonbare of grove fout, in welk geval de aansprakelijkheid van het laboratorium beperkt is tot EUR 25.000,00 per schadegeval.

2.6 Geheimhouding
Het laboratorium verplicht zich te houden aan de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer behalve in geval van andersluidende wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Wel heeft het laboratorium het recht resultaten te gebruiken voor vergelijkings-, referentie-, statistische- of wetenschappelijke doeleinden waarbij bovengenoemde wetgeving onverminderd van toepassing blijft.

2.7 Stalen, transport en bewaring
De opdrachtgever levert stalen voor onderzoek aan volgens richtlijnen van het laboratorium. Indien zo overeengekomen, staat het laboratorium in voor transport van stalen volgens de regels der kunst, doch is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging, noch tijdens het transport noch op het laboratorium zelf. Het laboratorium bewaart de stalen volgens standaard richtlijnen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.8 Uitvoering
Het laboratorium bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee de werkzaamheden van het laboratorium worden uitgevoerd. Informatie hieromtrent is voor opdrachtgevers beschikbaar.

2.9 Resultaten
Het laboratorium richt de resultaten uitsluitend aan de opdrachtgever, tenzij deze hiertoe schriftelijk andersluidend opdracht geeft. Het rapport mag door de opdrachtgever alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij na schriftelijke toestemming van het laboratorium.

2.10 Prijzen
Het laboratorium factureert analyses, onderworpen aan de RIZIV-wetgeving aan tarieven zoals door de Overheid vastgelegd. Analyses buiten RIZIV factureert het laboratorium volgens een standaard prijslijst, tenzij anders schriftelijk door het laboratorium overeengekomen.

2.11 Betalingen
Elke factuur wordt door de opdrachtgever als definitief aanvaard beschouwd tenzij deze binnen 14 dagen na factuurdatum een met redenen omkleed protest per aangetekend schrijven instuurt. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan onmiddellijke betaling kan het dossier overgemaakt worden aan een gespecialiseerde derde die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering. Deze persoon zal gemandateerd worden voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding bestaande uit een vast bedrag van 20 euro vermeerderd met 20% van het verschuldigde bedrag.

2.12 Klachten
Het laboratorium verplicht zich klachten van opdrachtgevers over welk aspect van de medisch-analytische dienstverlening dan ook, zorgvuldig te behandelen.

2.13 Andere talen
Bij interpretatieverschillen in vertalingen van deze tekst, primeert de Nederlandstalige versie.

2.14 Toepasselijk recht, geschillen
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgische recht; voor het beslechten van geschillen is uitsluitend de rechter te Antwerpen bevoegd.


X Sluit dit venster