Privacy verklaring Labo Rigo, dochter labo van Sonic Healthcare Benelux


Labo Rigo vindt de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang we deze bewaren, wat uw privacy-rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Contact

Contactgegevens:
Klinisch Labo Rigo
Bosdel 89
B-3600 Genk
E-mail : dpo@aml-lab.be


Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens (identificatiegegevens, administratieve gegevens, medische gegevens) voor de volgende doeleinden:

- Uitvoeren van klinisch biologische, moleculair biologische en pathologische analyses
- Uitvoeren van arbeidsgeneeskundige, toxicologische en gerechtelijke analyses
- Uitvoeren van analyses door externe laboratoria
- In verband met bovenvermelde analyses: het verwerken van de klantenadministratie, het doorvoeren van de facturatie, het opvolgen van de solvabiliteit, het nagaan van de verzekerbaarheid, het sturen van nieuwsbrieven en informatie naar zorgverstrekkers


Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u zich aanbiedt met uw elektronische identiteitskaart (eID) bij uw arts of in ons laboratorium voor medische analyses. Uw identificatiegegevens worden geverifieerd bij de databank van het Rijksregister om te verzekeren dat de resultaten van onze onderzoeken en analyses correct gelinkt worden aan u als patiŽnt die vertrouwen stelt in Labo Rigo. De ondubbelzinnige identificatie van patiŽnten is een wettelijke verplichting.


Rechtmatigheid van verwerking

De uitvoering van analyses in de gezondheidszorg gebeurt op basis van onderzoeksvoorschriften van artsen. Labo Rigo is een wettelijk erkend laboratorium en voldoet aan de strenge eisen van de wetgeving m.b.t. erkende laboratoria. Het laboratorium richt de analyseresultaten uitsluitend aan de opdrachtgever, tenzij deze hiertoe schriftelijk andersluidend opdracht geeft.


Met wie delen we uw persoonsgegevens

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden delen we uw persoonsgegevens met derde partijen die ons ondersteunen in onze medische analyses (zoals andere laboratoria van de Sonic Healthcare Benelux Groep), partijen die ons ICT-diensten leveren, verschillende instanties binnen de sociale zekerheid (ziekenfondsen, RIZIV, CoZo,Ö) voor zover als nodig is voor de uitvoering van onze verwerkingen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Het laboratorium garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens

Labo Rigo stelt alles in het werk om uw privacy te kunnen garanderen. Vanuit deze optiek hebben wij op basis van een risicoanalyse beveiligingstechnologieŽn en -maatregelen geÔmplementeerd om de beschikbaarheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Daarnaast is de toegang tot uw persoonsgegevens strikt beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de betrokken verwerkingsprocessen om onze hierboven beschreven doeleinden te realiseren.

We verzekeren u dat wij er op toezien dat de derde partijen die uw persoonsgegevens ontvangen en verwerken de nodige maatregelen nemen om uw privacy te beschermen.


Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden en enkel voor de tijd die nodig is om die doeleinden te verwezenlijken, rekening houdende met de wettelijke bewaartermijnen. De bewaartermijnen zijn opgenomen in het register van de verwerkingsactiviteiten.


Wat zijn uw privacyrechten

- Recht op inzage: u heeft het recht om op ieder ogenblik uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dit het geval is, de nodige informatie hierover te verkrijgen;
- Recht op rectificatie: u heeft het recht om onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten;
- Recht op vergetelheid: u heeft onder bepaalde voorwaarden, en zonder onredelijke vertraging, het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
- Recht op verwerkingsbeperking: u heeft onder bepaalde voorwaarden het recht op beperking van verwerking te verkrijgen;
- Recht op overdracht van gegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een leesbaar formaat te recupereren;
- Recht van bezwaar: u heeft het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit: Labo Rigo past geen profiling of geautomatiseerde verwerking toe.
- Recht om toestemming in het kader van cookies in te trekken ("cookie consent")

U kunt deze privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is vanwege het repetitieve karakter.
Bij uw aanvraag tot het uitvoeren van uw privacy-rechten, gaan wij steeds over tot verificatie van uw identiteit om te verzekeren dat enkel u in aanraking komt met uw persoonsgegevens.


Cookie beleid

Alle informatie m.b.t. ons cookie beleid kan u terug vinden op deze pagina.


Hoe kan ik Labo Rigo contacteren

Voor meer informatie over dit privacybeleid, het uitvoeren van uw rechten of voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u best contact op met onze Data Protection Officer via dpo@aml-lab.be.


X Sluit dit venster